BIP
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Cytadela

 

zdjęcie L.Domowicz

 „ZASADY ZWIEDZANIA CYTADELI  W GRUDZIĄDZU”

Zwiedzanie Cytadeli Twierdzy Grudziądz, na terenie 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, regulują przepisy określające zasady przebywania na terenie wojskowym, którym zwiedzający musi się podporządkować i respektować polecenia przewodnika oraz przedstawicieli uprawnionych organów porządkowo – ochronnych.

Zasady wejścia cudzoziemców regulują odrębne przepisy. Wniosek w tej sprawie powinien być składany do Komendanta 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Zasady ogólne:
1.    Wejście osób i zorganizowanych grup na teren Cytadeli następuje za zgodą Komendanta 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. 
2.    Zgodę na zwiedzanie uzyskuje się po złożeniu pisemnego wniosku w kancelarii 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, do 18 dnia miesiąca, poprzedzającego planowany termin /miesiąc/ zwiedzania, na adres:

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Czwartaków 3
86-300 Grudziądz
lub na nr faksu: 261 48 32 22

Za zwiedzanie Cytadeli, 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy  nie pobiera opłat.

3.    Zwiedzanie Cytadeli przez zorganizowane grupy młodzieży ze szkół podstawowych i średnich oraz żołnierzy NSR i kursantów CSLog., realizowane jest  bez ponoszenia opłat na rzecz Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno – Edukacyjnego „Rawelin” bez pobierania opłat na rzecz Stowarzyszenia z wyjątkiem ubezpieczenia obowiązkowego.
4.    Każda zorganizowana grupa zwiedzających, do wniosku o zgodę na zwiedzanie załącza listę uczestników przewidywanych do udziału w przedsięwzięciu. Lista zatwierdzana jest najpóźniej 2 dni przed imprezą.

5.    Każda osoba zwiedzająca Cytadelę musi posiadać:
- aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualne lub grupowe /Rawelin/;
- dokument tożsamości ze zdjęciem /w przypadku uczniów – legitymację szkolną/
i okazywać na żądanie uprawnionych organów lub osób;
- przewodnika posiadającego zgodę Komendanta 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na oprowadzanie osób po terenie Cytadeli. 

6.    Zwiedzanie Cytadeli w Grudziądzu odbywa się:
- w „Dni Otwartej Cytadeli” organizowane przez 13 Wojskowy Odział Gospodarczy
/3.05 oraz 11.11, dodatkowe dni wynikające z innych ustaleń/ po ujęciu na liście sporządzanej przez ochronę;
- w ramach akcji „Zdobywca Cytadeli” (kwiecień – wrzesień/październik), po ujęciu na liście sporządzonej przez przewodnika;
- w formie „wycieczki po Cytadeli”, zgodnie z wnioskami zgłoszonymi do Komendanta 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, po uzyskaniu stosownej zgody /lista zatwierdzona przez Komendanta Oddziału.

7.    Zwiedzanie Cytadeli odbywa się wytyczoną trasą, pod nadzorem przewodnika. Oprowadzanie po Cytadeli mogą realizować Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni, którzy mają podpisane porozumienie o współpracy z Komendantem 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, w myśl Decyzji 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 roku.
 
Informacje dodatkowe:
•    W sprawie zwiedzania Cytadeli można uzyskać informacje szczegółowe dzwoniąc pod podany poniżej nr telefonu, od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00÷15:30 i w piątki w godzinach 7:00÷13:00.
•    telefon: 261 48 32 45 (p. Roman Czajkowski) e-mail: media@13wog.pl 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych